Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto (TSK 39)

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista, Preparedness and Civil Defence Vocabulary, Glossar für Notfallplanung und Bevölkerungsschutz

© Sanastokeskus TSK ry, 2009
Kustantaja: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
ISBN 978-951-797-320-5 (nid.)

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti, saksa
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Vuonna 2007 ilmestyneestä Varautumisen ja väestönsuojelun sanastosta (TSK 38) on tehty uusi, päivitetty painos, jossa määritelmät ja huomautukset sekä alkutekstit on käännetty ruotsiksi. Myös käsitekaaviot on esitetty sekä suomeksi että ruotsiksi.

Varautumisen ja väestönsuojelun sanaston tavoitteena on selventää alan käsitteitä, yhdenmukaistaa termejä ja antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suomen käsitteille, ja siten helpottaa alalla työskentelevien tai muuten sen kanssa tekemisiin joutuvien työtä. Sanaston laajuus on reilut 240 käsitettä. Lisäksi siinä on parikymmentä käsitekaavioita ja kymmenisen kuvaa. Käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä ruotsin-, englannin- ja saksankieliset vastineet. Sanastoa on mahdollista käyttää hyväksi esimerkiksi alan opetustyössä ja kansainvälisissä yhteyksissä. Uusi ruotsinkielinen versio palvelee paitsi ruotsinkielistä väestönosaamme myös pohjoismaista varautumisyhteistyötä.

Sanaston aihealue on hyvin laaja, sillä varautuminen koskettaa koko yhteiskuntaa. Aiheina ovat uhkat ja riskienhallinta, normaali- ja poikkeusolot, valmius ja siihen liittyvät suunnitelmat, toimivaltuudet ja velvollisuudet, huoltovarmuus, väestönsuojelu ja evakuointi, hoito ja suojaus, säteily, sotilaallinen maanpuolustus, johtaminen sekä organisaatiot ja nimikkeet. Sanastossa pyritään antamaan yleiskuva varautumisesta ja väestönsuojelusta, ja kultakin osa-alueelta on valittu mukaan keskeisimmät käsitteet.

Ensimmäisen Varautumisen ja väestönsuojelun sanaston painoksen julkaisemiseen johtanut hanke käynnistettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) aloitteen pohjalta, ja SPEK myös koordinoi sanastohanketta. Sanastokeskus TSK puolestaan vastasi terminologisesta työstä. Hankkeessa oli SPEKin ja Sanastokeskuksen lisäksi mukana laaja joukko alan keskeisimpiä toimijoita: Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsingin pelastuslaitos, Huoltovarmuuskeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos, Lapin lääninhallitus, Pelastusopisto, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos, sisäasiainministeriö, Suomen Palopäällystöliitto ja Säteilyturvakeskus. Rahoitusta sanastotyölle saatiin Jenny ja Antti Wihurin rahastosta, Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY), sisäasiainministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, SPEKiltä ja Väestönsuojelusäätiöltä. Ruotsin käännöstyön rahoittivat RAY ja SPEK.

Varautumisen ja väestönsuojelun sanaston uusittu painos valmistui heinäkuussa 2009. Sanasto on julkaistu SPEKin kustantamana kirjana, ja sitä voi tilata suoraan kustantajalta. Kirjan mukana tulee CD-ROM-versio sanastosta.