Viheralueisiin liittyvä sanastotyö

Sanastokeskus aloitti tammikuussa 2022 Väyläviraston toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset noin 70 viheralueisiin liittyvälle käsitteelle. Sanaston aihepiirejä ovat muun muassa erilaiset viheralueet ja niiden kunnossapito, ja termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskuksen terminologien lisäksi projektiin osallistuu asiantuntijoita Destiasta, Helsingin kaupungilta, Rambollista, Viherympäristöliitosta, Väylävirastosta sekä ympäristöministeriöstä. Projekti alkoi aihealueeseen liittyvien käsitteiden kokoamisella ja sanastoon otettavien käsitteiden valitsemisella yhdessä työryhmän kanssa. Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologit kävivät läpi muun muassa sitä, millainen on hyvä termi ja miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita.

Terminologien laatima aineisto käydään läpi työpajoissa asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologit viimeistelevät aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 puoliväliin mennessä.