Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto – Valvontakohteet (YHTI 1)

Ordlista för tillsynsobjektsregistret inom miljö- och hälsoskyddet – Tillsynsobjekten (YHTI 1)
Vocabulary of the Register of the Objects of Control of Environmental Health Care – Objects of Control

© Sanastokeskus TSK ry, 2011

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Kolmikielinen Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto – Valvontakohteet (YHTI 1) on laadittu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran, Kuluttajaviraston ja Sanastokeskus TSK:n yhteistyönä. Sanasto liittyy ympäristöterveydenhuollon valvonnan tiedonkeruun kehittämisprojektiin (YHTI), ja yhtenä sen tavoitteena on ollut tukea alan valvontakohdetietojärjestelmän kehittämistä. Sanastossa määriteltävät käsitteet liittyvät ympäristöterveydenhuollon valvonnan eri osa-alueisiin eli terveydensuojeluun, kemikaalivalvontaan, tupakkavalvontaan ja tuoteturvallisuusvalvontaan.

Sanasto on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien valvontaviranomaisille ja muille ympäristöterveydenhuollon valvonnassa työskenteleville. Lisäksi sanasto helpottaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan termejä tarvitsevien kääntäjien, toimittajien ja tiedottajien työtä.

Sanasto sisältää noin 60 käsitettä, joille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja joiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Termeille on myös annettu ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla. Sanasto on valmistunut joulukuussa 2009.