Ammatillisen koulutuksen käsitteitä

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke CC BY-NC 4.0 2023

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Ammatillisen koulutuksen käsitteissä selvitetään termitietueina ja käsitekaavioina 17 ammatilliseen koulutukseen liittyvän käsitteen sisällöt ja annetaan tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Käsitteet on pyritty määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti ammatillisesta koulutuksesta viestittäessä.

Sanastotyön käynnistivät keväällä 2023 KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke ja Sanastokeskus, ja sen tarkoituksena oli tukea KARKKI-hankkeessa tehtävää tietoarkkitehtuurityötä. KARKKI-hanke on rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja sen toimikausi on 1.1.2022–31.12.2023. Hankkeessa laadittu sanasto on tarkoitettu muun muassa ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja heidän tietojärjestelmätoimittajilleen, mutta siitä on hyötyä muillekin ammatillisen koulutuksen termejä ja määritelmiä tarvitseville.

Termisuositusten, määritelmien ja huomautusten laatimisessa on hyödynnetty Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) 2. laitosta ja pyritty yhteentoimivuuteen sen kanssa. Käsitteiden kohdalla on mainittu, jos käsite on sisällöllisesti yhdenmukainen Opetus- ja koulutussanaston käsitteen kanssa, mutta sitä on kehitetty tässä sanastotyössä tehdyn analyysin perusteella. Käsitekaavioihin on lainattu laajemman käsitejärjestelmän havainnollistamiseksi joitain Opetus- ja koulutussanaston 2. laitoksen käsitteitä.

Opetus- ja koulutussanaston lisäksi sanaston käsitekuvaukset pohjautuvat erityisesti ammatillista koulutusta koskevaan lainsäädäntöön, ammatillisten tutkintojen perusteisiin sekä KARKKI-hankkeessa tehtyihin käsitemalleihin. KARKKI-hanke viestii sanastotyössä ilmenneet kehittämistarpeet OKSA-jaokselle. Sanastoa valmistelevaan työryhmään on osallistunut KARKKI-hankkeen työpakettien asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologi. Sanastoprojektin aikana pyydettiin tietoa ja kommentteja varsinaisen työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta.