Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto

KORVATTU: Rakennetun ympäristön sanasto, 2020

© RAKLI ry, 2016

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

RAKLI ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2014 sanastoprojektin. Projektin tavoitteena oli laatia yhtenäinen sanasto, johon on koottu kiinteistö- ja rakentamisalan tärkeimmät yhteiset käsitteet.

Jotta sanastossa annettavat suositukset soveltuisivat kaikkien kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden käyttöön, haluttiin siihen valitut käsitteet määritellä laajapohjaisena yhteistyönä. Yhteinen käsitteistö tukee kaikenlaista alan viestintää, olipa sitten kyse viranomaisviestinnästä tai arkisista kiinteistönpidon vuorovaikutustilanteista. Lisäksi sanastoa on tarkoitus hyödyntää muun muassa lainsäädännön ja direktiivien valmistelussa, ja se tukee myös kansalaisten itsenäistä tiedonhallintaa. Sanaston termisuositukset ja määritelmät on tarkoitus viedä osaksi myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

Kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat ovat vuosien mittaan laatineet useita sanastoja yhteistyössä Sanastokeskuksen kanssa, joten projekti alkoi aineiston kokoamisella ja karsimisella. Uutta sanastoa varten vertailtiin aiemmin laadittujen sanastojen päällekkäisyyksiä ja yhteyksiä ontologioihin sekä valittiin keskeisinä pidetyt käsitteet sanastoon. Uusi sanasto valmistui syksyllä 2016.

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto sisältää tiedot 116 käsitteestä. Sanastossa käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Suomenkielisten termien vastineet annetaan ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sanastokeskus on ottanut Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisessä sanastossa käyttöön uuden käsitekaavioiden piirrostavan. Kaavioissa noudatetaan UML (Unified Modeling Language) -merkintätapaa, joka on toinen kansainvälisesti standardisoiduista käsitejärjestelmien esitystavoista. Uuden menetelmän merkittävänä etuna on se, että käsitetiedot saadaan tuotua kaavioihin sanastotiedostosta automaattisesti.

Sanastoprojektia rahoitti ympäristöministeriö. RAKLI toimi koordinoijana, ja terminologisesta työstä vastasi Sanastokeskus TSK. Projektin asiantuntijaryhmään osallistuivat myös HOK-Elanto, ISS Palvelut, Kiinko, Rakennustieto, Suomen Kiinteistöliitto ja Tilastokeskus.