Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 5.0

KORVATTU: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, 2020

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2019

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa (vain suomeksi)
- osana TEPA-termipankkia
- Sote-sanastoissa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä versio 5.0 valmistui maaliskuussa 2019. Sanastokeskus teki sanastotyötä THL:n toimeksiannosta yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Sanasto sisältää suomenkieliset tiedot 655 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja.

Sanaston päivitysten ja siihen täydennettyjen uusien käsitteiden lähdeaineistona on käytetty ensisijaisesti lainsäädäntöä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämiä sosiaalihuollon tiedonhallinnan määrittelyjä. Sanastoon on päivitetty ja täydennetty ensisijaisesti sosiaalipalveluihin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä. Nämä päivitykset olivat tarpeellisia asiakasasiakirjarakenteiden ja muiden asiakastietoihin liittyvien luokitusten kehitystyön vuoksi. Sanastoon esimerkiksi lisättiin uusi äitiyden selvittämisen sosiaalipalvelu ja siihen liittyvät sosiaalihuollon asiakasasiakirjat. Myös joitain taloudellisten luokitusten ja yleisiä sosiaalialan käsitteitä päivitettiin.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon lisättiin vuoden 2019 lopulla ruotsinkieliset vastineet ja käsitekuvausten käännökset.