Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto

Ordlista för anpassad motion och paraidrott, Glossary of Adapted Physical Activity and Parasports

© Sanastokeskus ry ja Liikuntatieteellinen Seura, 2023
ISBN 978-952-5762-29-7 (PDF, painettu, Liikuntatieteellinen Seura)  
ISSN 1798-2464 (PDF, painettu, Liikuntatieteellinen Seura)

Sanasto saatavilla:  
- PDF-muodossa  
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:  
- Termit: suomi, ruotsi, englanti  
- Käsitekuvaukset: suomi

Sanastokeskus ja Liikuntatieteellinen Seura ry (LTS) aloittivat loppuvuonna 2021 sanastotyön, jonka tavoitteena oli määritellä toimintarajoitteisten henkilöiden harjoittamaan liikuntaan ja urheiluun liittyviä käsitteitä, valita suositeltavat suomenkieliset termit ja selkeyttää termien käyttöä.

Sanasto sisältää 41 soveltavan liikunnan ja paraurheilun kannalta keskeistä käsitettä. Käsitteiden tiedot esitetään sanastossa termitietueina ja käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan kahden käsitekaavion avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Sanasto sisältää myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Sanastotyön tavoitteena on tukea soveltavan liikunnan järjestämisen suunnittelua ja arviointia, opetusta ja tutkimusta. Sanasto on tarkoitettu esimerkiksi liikuntapalvelujen tarjoajille, kuten kunnille, liikunnanohjaajille ja -opettajille, alan tutkijoille ja kaikille heille, jotka tarvitsevat tietoa alalla suositeltavista termeistä ja niiden sisällöstä.

Sanastotyöryhmässä olivat edustettuina myös Finlands Svenska Idrott, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Likes, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Suomen Paralympiakomitea ja Valtion liikuntaneuvosto. Terminologisen sanastotyön rahoitti LTS.

Sanastoa tehtäessä konsultoitiin laajasti työryhmän ulkopuolisia tahoja. Sanasto oli myös vapaasti kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa. Ruotsin termit tarkisti ja valitsi oma työryhmänsä.

Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto julkaistiin tammikuussa 2023.