Valtionavustustoiminnan käsitetyö

Sanastokeskus jatkoi helmikuussa 2019 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n toimeksiannosta käsitetyötä, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset valtionavustustoiminnan keskeisille käsitteille. Käsitetyötä tehdään valtionavustustoiminnan kehittämisen ja digitalisoinnin tueksi, minkä valmistelutehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriö hoitaa.

Käsitetyön aiemmat vaiheet toteutettiin vuonna 2018, ja vuonna 2019 työ jatkuu niiden pohjalta. Sanaston aihepiirejä ovat muun muassa valtionavustuslajit, valtionavustuksiin liittyvä toiminta, toimijat ja asiakirjat sekä toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi. Termisuositukset ja käsitekuvaukset laaditaan suomeksi.

Valtionavustustoiminnan sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä. Terminologin valmistelemaa aineistoa käsitellään työpajoissa useiden ministeriöiden, virastojen ja järjestöjen asiantuntijoiden kanssa.