Valtionavustustoiminnan sanastotyö jatkuu syksyllä 2022

Sanastokeskus jatkaa syksyllä 2022 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n toimeksiannosta käsitetyötä, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset valtionavustustoiminnan ja valtionavustuksilla rahoitettavan toiminnan keskeisille käsitteille. Käsitetyötä tehdään valtiovarainministeriön asettaman valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankeen tueksi.

Käsitetyön aiemmat vaiheet toteutettiin vuosina 2018–2022. Syksyllä 2022 työ jatkuu uuden suomenkielisen aineiston parissa. Tämän jälkeen käsitteiden ruotsin- ja englanninkieliset termit ja käsitekuvausten käännökset viimeistellään. Ruotsin ja englannin kieliversioista vastaa valtioneuvoston kanslia. Valmis aineisto täydentää hankkeessa jo tuotettua ja valtiovarainministeriön aiemmin julkaisemaa Valtionavustustoiminnan sanastoa, josta tehdään käännösten valmistuttua uusi laitos.

Valtionavustustoiminnan sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastoa on käsitelty työpajoissa useiden ministeriöiden, virastojen ja järjestöjen asiantuntijoiden kanssa, ja sanastosta on pyydetty eri vaiheissa lausuntoja laajemmalta asiantuntijajoukolta.