IATE-material uppdaterad i TEPA Termbank

Terminologicentralens TEPA-termbank har kompletterats med material från Europeiska unionens gemensamma terminologisk databas IATE. Var och en termpost i IATE som innehåller finska kan nu hittas i TEPA.

Terminologiarbete om trafik och områden

I april 2023 anlitade Trafikledsverket och miljöministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 100 begrepp som rör trafik och trafikområden. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska och ekvivalenter på svenska och engelska.

Terminologicentralens terminologer ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter på detta område.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 04/2023

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/termitalkoot/

Terminologiarbete för en övergripande arkitektur för yrkesutbildning

I mars 2023 anlitade Omnia Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 20 begrepp som rör yrkesutbildning. Terminologiarbete behövs för en övergripande arkitektur för yrkesutbildning. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid KARKKI-projektet. Ordlistan ska bli färdig på hösten 2023.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 02/2023

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/termitalkoot/

Metoder för terminologiarbete och ontologiarbete

För att utarbeta en funktionell ordlista måste man noggrant använda de generella principer och metoder för terminologiarbetet. De mest centrala metoderna är begreppsanalys och terminologisk datahantering som baserar sig på kännedom om struktur av den terminologiska datan.

Deltagare i terminologiarbete och ontologiarbete

Terminologiarbete kräver samarbete mellan ämnesspecialister och terminologer.

Vad är ontologiarbete och varför behövs det?

I sin mest traditionella form syftar terminologiarbetet till att främja kommunikation mellan människor. Ontologiarbete syftar i sin tur till att presentera data om begrepp på ett sätt som även datorer kan utnyttja. Ändamålet med ontologiarbetet är att skapa och underhålla ontologier som presenterar information om begreppen inom ett fackområde på ett sätt som stöder maskinresonemang.