Terminologiarbete för Trafikledsverket

Trafikledsverket och Terminologicentralen genomförde ett gemensamt terminologiprojekt under åren 2018–2019. I projektet utarbetade experter från Trafikledsverket och terminologer från Terminologicentralen begreppsbeskrivningar för sju centrala begrepp som rör Trafikledsverkets intressentgrupper. Syftet med projektet var att stödja genomförandet av Trafikledsverkets strategi.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 06/2024

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/termitalkoot/

Terminologiarbete om grundläggande konstundervisning

År 2010 inledde undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Terminologicentralen ett terminologiarbete inom utbildningssektorn. Som ett resultat av arbetet sammanställdes Undervisnings- och utbildningsordlistan (OKSA), vars senaste, tredje upplaga blev färdig år 2024. Syftet med OKSA är att stödja utvecklingen av webbtjänster inom undervisningsförvaltningen och skapa en grund för informationsarkitekturen inom utbildning och forskning.

Terminologiarbete om datastrukturer för miljövården

I december 2023 anlitade miljöministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 60 begrepp som rör miljöskyddet. Målet med ordlistan är att stödja enhetlig informationshantering och digital ärendehantering. Termer och definitioner ges på finska och ekvivalenter på svenska och engelska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med de experter som miljöministeriet har utsett.

Uppdatering av Integrationsordlista

Integrationsordlista, 1 upplagan, publicerades år 2021. På hösten 2023 anlitade arbets- och näringsministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att uppdatera ordlistans begreppsbeskrivningar och utöka ordlistan med nya begrepp som gäller integration. Begreppen ges termrekommendationer på finska och ekvivalenter på svenska och engelska. Begreppsbeskrivningar ska översättas till svenska och engelska.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 12/2023

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/termitalkoot/

Ordlista om geodata inom statistik

På hösten 2023 anlitade Statistikcentralen Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar på finska för cirka 30 begrepp som rör geodata inom statistik. Ordlistan ska omfatta även ekvivalenter på engelska.

Ordlista för kontinuerligt lärande

I 2020–2021 anlitade undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att definiera och harmononisera begrepp som rör kontinuerligt lärande och som är gemensamma till båda förvaltningsområden. Efter denna första fasen bad arbetsgruppen om kommentarer till utkastet till ordlista.