Uppdatering av Integrationsordlista

Integrationsordlista, 1 upplagan, publicerades år 2021. På hösten 2023 anlitade arbets- och näringsministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att uppdatera ordlistans begreppsbeskrivningar och utöka ordlistan med nya begrepp som gäller integration. Begreppen ges termrekommendationer på finska och ekvivalenter på svenska och engelska. Begreppsbeskrivningar ska översättas till svenska och engelska.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 12/2023

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/termitalkoot/

Ordlista om geodata inom statistik

På hösten 2023 anlitade Statistikcentralen Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar på finska för cirka 30 begrepp som rör geodata inom statistik. Ordlistan ska omfatta även ekvivalenter på engelska.

Ordlista för kontinuerligt lärande

I 2020–2021 anlitade undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att definiera och harmononisera begrepp som rör kontinuerligt lärande och som är gemensamma till båda förvaltningsområden. Efter denna första fasen bad arbetsgruppen om kommentarer till utkastet till ordlista.

Nekrolog: Till minnet av Heidi Suonuuti

Heidi SuonuutiDiplomingenjören Heidi Suonuuti (f. Karlsson) avled 13.8.2023 efter en långvarig sjukdom. Hon var född i Åbo 4.4.1932 och dog i en ålder av 91 år.

IATE-material uppdaterad i TEPA Termbank

Terminologicentralens TEPA-termbank har kompletterats med material från Europeiska unionens gemensamma terminologisk databas IATE. Var och en termpost i IATE som innehåller finska kan nu hittas i TEPA.

Terminologiarbete om trafik och områden

I april 2023 anlitade Trafikledsverket och miljöministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 100 begrepp som rör trafik och trafikområden. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska och ekvivalenter på svenska och engelska.

Terminologicentralens terminologer ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter på detta område.